Горна Баня, Жилищен Комплекс

Обект: Жилищни сгради с магазини, детска занималня, заведения за хранене, спортен комплекс с плувен басейн и подземни гаражи в УПИ ХХХХl, кв. 117, Горна Баня, гр. София
Част: Конструктивна
Фаза: Работен проект
Възложител: БИЛДКО ООД

Обектът е проектиран съгласно задание - архитектурен идеен проект. Оформени са три високи жилищни блока – А (входове 1 и 2), А (входове 3 и 4), Б (входове 1 и 2) при нива от 9 до 11. Между блок А (входове 3, 4) и Б (входове 1, 2) се оформя спортен комплекс и басейн на 4 нива. Отделно към блок А (входове 1, 2) е отделено ниско подземно тяло на 2 нива. Принадлежащи към блок А (входове 3, 4) са две подземни нива, отделени също с фуги.

Сградите са проектирани със смесена конструктивна система – скелетно-гредова и безгредова, стоманобетонова конструкция. Основните носещи елементи на сградата са плочи, греди, колони, стоманобетонови шайби, фундаментна плоча, ивични и единични фундаменти. Хоризонталният стабилитет на конструкцията на сградата се осигурява от стоманобетонови вертикални шайби, развити в двете посоки по цялата височина на сградата.

Фундирането на високите блокове е проектирано със стоманобетонова фундаментна плоча. Ниските конструктивни тела се фундират чрез единични и ивични основи. Фундирането под спортния комплекс се извършва с фундаментна скара. Фундирането ще се изпълни в здрава, ненарушена земна основа.

Колоните са с правоъгълно и квадратно напречно сечение, като размерите им се променят по височина на сградата. Проверени са и са оразмерени са на центричен и нецентричен натиск с допълнителен случаен ексцентрицитет.

Гредите поемат товарите от полетата и зидовете и чрез колоните ги предават на основите на сградата. По статическа схема са прости и непрекъснати.

СТ. БЕТ. РАМКИ: Проектирани са в напречна посока при басейна и го осигуряват сеизмично в равнината им.

Шайбите са елементите, които осигуряват хоризонталният стабилитет на сградата за натоварвания от вятър и земетръс. Те са с постоянно или променливо по височина сечение. Шайбите са армирани с двустранна мрежа от обла стомана, като хоризонталните пръти задължително навлизат в "главите" на шайбите и завършват с куки. Главите на шайбите са оразмерени за припадащите им се усилия от сеизмично въздействие и нормални вертикални натоварвания от конструктивните нива.

ДАННИ ЗА РАЙОНА

  • сняг St =1 kN/м2
  • земетръс ІX ст. – сеизмичен коефициент Кс = 0,27

При изчисляване и оразмеряване на конструкцията и отделните и елементи са спазени изискванията на следните нормативни документи:

  • "Наредба №04/3 21 юли 2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" БСА, бр. 10 от 2004 г.
  • "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" – актуализирана редакция, БСА, бр. 6-8 от 1999г.
  • "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" – 1987г. и изм. и доп. - БСА бр. 1 от 1989г.
  • "Норми за проектиране на плоско фундиране" – БСА бр. 10 от 1996г.