Мега парк Соравия

Обект: МЕГАПАРК СОФИЯ
Подобект: TП
Местонахождение: КВ. 8, НПЗ ИЗТОК, М. КЪРО, Р-Н. МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ
Част: Конструктивна
Фаза: Работен проект
Инвеститор: МЕГАПАРК ЕООД

Проектът по част конструкции е изготвен като продължение на идейния и техническия проект и на основание на архитектурния проект с възлагане от инвеститора. Проектира се цялостен комплекс – Мегапарк София. Обособени са три фази на строителство, оформящи цялостния ансамбъл на комплекса. При проектирането е отчетена възможността отделните сгради да не се изпълняват едновременно.

I. Архитектурно решение

Сградите от фаза 1 от обекта са съставени от три основни тела – Ниско , Високо 1 и Високо 2. Те са обособени чрез разделителни деформационни фуги. Ниското тяло е отделено от високите с фуга по цялата височина на сградата, преминаваща и през фундаментите до основна фуга. Високите тела имат обща фундаментна плоча. От кота +5.50 включително до върха на сградите двете високи също са отделени на фуга, увеличаваща размерите си по височина на сградите. Максималната височина и на двете високи тела е 62.20м. – два сутерена и 17 надземни етажа. Всяко едно от телата е решено с основа конструктивна мрежа, което улеснява типизирането на дебелите на плочите и размерите на колоните. Архитектурно сградите са проектирани с по два сутерена, в които преимуществено са разположени гаражите.

II. Конструктивно решение на фундирането

Поради плътното преминаване на стените на сутерените на сградата по регулационната линия на парцела е проектирано вертикално укрепване на изкопа със шлицови стени. Поради наличието на набъбващи почви веднага след достигането на проектните коти и приемането им съгласно нормативната уредба, да се изпълни подложния бетон, като не се допусне престояване на изкопа. Конструкцията на укрепващите котлована стени е разработена подробно в настоящия проект.
Проектира се дублираща 20 см. стоманобетонова стена към ограждащите шлицови стени, която не е проектирана в предните фази на проектиране. Тя затваря външната изолация. Разкриването на котлована и окончателната геотехническа оценка ще решат вида и обема на хидроизолационните работи под фундаментите и странично по шлицовите стени.
Конструкцията на Фаза 1 е стоманобетонна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и стоманобетонни стени – диафрагми, оформящи ядрата на стълбищните клетки и асансьорите, както и от отделно ситуирани в план шайби. Ниското тяло се фундира на собствена фундаментна плоча с една чупка по височина заради електрическите канали. Фундирането на Фаза 1 е с фундаментна плоча с променлива дебелина. Плочата е най-дебела под високите части на Високи тела 1 и 2 и изтънена под ниските части на телата. Преходите между зоните с различни височини на плочата са с плавни преходи, допълнително усилени с армировка. Армирането е проектирано съобразно комбинациите от постоянните, временните и особени натоварвания. Дадена е възможност за етапно изпълнение на фундаментните плочи в план и по височина. Частично са оформени канали във фундирането за провеждане на електрическите инсталации. Съгласно проекта за организация на строителството се монтират 4 крана за изпълнение на фаза 1. Фундаментите им се разполагат под нивото на подложения бетон. Предмет са на отделен проект.

III. Нормативна база и натоварвания

При изчисляване и оразмеряване на конструкцията и отделните и елементи са спазени изискванията на следните нормативни документи:

  • Наредба Nо 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях - МРРБ-ДВ, бр. 92 от 2004г.; попр., ДВ, бр. 98 от 2004г.; изм. и доп., ДВ, бр. 33/2005г.
  • "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - актуализирана редакция, БСА, бр. 6-8 от 1999г.
  • "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" - 1987г. и изм. и доп. - БСА бр. 1 от 1989г.
  • "Норми за проектиране на плоско фундиране" - БСА бр. 10 от 1996г.