Бизнес парк Запад София

ОБЕКТ: УЕСТ ЕНД ПАРК СОФИЯ, ФАЗА 1
УПИ I 278, 213, кв. 16-А, НПЗ "Захарна фабрика", гр. София
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИЗНЕС ПАРК ЗАПАД – СОФИЯ ЕАД
ФАЗА: Идеен проект

Сградите от Уест Енд Парк София от фаза I са разделени на три етапа:

 • 1-ви етап - Сграда 1, сграда 8 и целия сутерен за фаза 1
 • 2-ри етап - Сграда 2 и мостова връзка на сграда 2 със сграда 1
 • 3-ти етап - Сграда 3 и мостова връзка на сграда 3 със сграда 2

1-ви етап - Сграда 1 е 7 етажна със сутерен, квадратна фигура в план, 5 оси по 8.40 м. при размери 56х24 м. Сграда 8 е 1 етажна и част от нея покрива рампата за входа към гаражите. Прилежащите подземни тела са 8 на брой, отделени с фуги от високите сгради.

2-ри етап - Сграда 2 архитектурно и конструктивно повтаря сграда 1 в план и по височина. Мостовата връзка между двете тела се изгражда със стоманена конструкция.

3-ри етап - Сграда 3 архитектурно и конструктивно повтаря сграда 1 в план и по височина. Мостовата връзка между сграда 3 и сграда 2 се изгражда със стоманена конструкция.

Плочата над сутерена е разделена с деформационни фуги извън сгради 1, 2 и 3. Върху нея се разполага растителност и дървесни видове, което значително я утежнява. Етажната височина на сутерена е 3.85 м., на първото ниво е 4.70 м., останалите височини по етажите са 3.85 м.

Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, гредова. Стоманена конструкция се проектира само за връзките /мостовете/ между високите тела. Съгласно геоложкия доклад фундирането се осъществява в плиоценски глини.
1. Сградата е изследвана за сеизмични въздействия.
2. Като противоземетръсна конструкция за високите сгради са проектирани стоманобетонни шайби, разположени в двете геометрични посоки, обединени в две ядра за всяка висока сграда. Сеизмичната конструкция на ниските подземни нива се изгражда от стоманобетоновите рамки /колони и греди/ и стоманобетоновите стени.

Фундаментната конструкция на сгради 1, 2 и 3 е решена с фундаментна плоча, с по-тънка фундаментна плоча с обратни капители в сутерена при гаражните подземни тела. Не се проектира обратна засипка над фундаментната плоча. Проектирани са 12 кладенци за вода извън високите сгради.

Проектира се хидроизолация под основите и от външната страна на ограждащите стоманобетонови стени. Укрепването на котлована на сградата показано в отделен план. Предвижда се укрепване на котлована по северната страна на котлована чрез откос, който се поддържа от строителни пирони /армировъчно желязо/, армировъчна мрежа и торкрет. По южната страна на котлована се проектира укрепване чрез стоманени пилоти. Mежду пилотите се изпълнява торкрет върху армировъчна мрежа. По останалите страни на котлована се изпълняват откоси, с оглед на възможностите на парцела.

Носещата конструкция на високите сгради е скелетна - плочи и греди с малка височина, със стоманобетонни стени-шайби /ядра/ и колони-квадратни, правоъгълни и кръгли.
Стълбищните клетки се проектират с монтажни стоманобетонови рамена. Предвидени са и необходимите отвори в стоманобетоновите плочи за провеждане на инсталациите.
Мостовата връзка между блок 2 и 1, блок 3 и 2 се изпълнява със стоманена конструкция. Конструкцията стъпва на двете сгради посредством лагери. Използват се ферми и диагонали кутиообразни профили. Конструкцията е оразмерена от въздействие на вятър, сняг и земетръс.

Материали

 • Конструктивен бетон – клас В 25 за основите
 • клас В 30 за връхната конструкция
 • Подложен бетон клас В 15.
 • Конструктивна армировъчна стомана - АI, AIII
 • Стомана за стоманена конструкция - ВСт. 3-пс.

Нормативна уредба

 • 1. Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. – 2004г.
 • 2. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988 г.
 • 3. Наредба № 07/2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 2007 г.
 • 4. Норми за проектиране на плоско фундиране – 1996г.
 • 5. Норми за проектиране на стоманени конструкции.
 • 6. БДС-EN 1991-1-1-Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции.
 • 7. БДС-EN 1992-1-1-Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.