Mall of Bansko

ОБЕКТ: Търговско-развлекателен комплекс
гр. Банско, имот No:156017, ЕКАТТЕ – 02676, общ. Банско
Част: Конструктивна
Фаза: Работен проект

Обектът е проектиран по архитектурно задание. Представлява многоетажна монолитна сграда, състояща се oт два сутерена (подземен гараж и супермаркет), три етажа с магазини, два етажа с ресторант. Покритието е със стоманобетонова покривна плоча. Проектира се строителството да стане по традиционен монолитен начин. Сградата е със смесена конструктивна система – скелетно-гредова и безгредова. Основните носещи елементи на сградата са плочи, греди, колони, стоманобетонови шайби, фундаментна плоча. Хоризонталният стабилитет на конструкцията на сградата е осъществен от стоманобетонови шайби, развити в двете посоки по цялата височина на сградата.

Фундирането е предвидено да се осъществи със стоманобетонова фундаментна плоча под цялата сграда. То се изпълнява в здрава, ненарушена земна основа, на дълбочина мин. 100см.

Колоните са с правоъгълно и квадратно напречно сечение, като размерите им се променят по височина на сградата. Проверени са и са оразмерени са на центричен и нецентричен натиск с допълнителен случаен ексцентрицитет.

Гредите поемат товарите от полетата и зидовете и чрез колоните ги предават на основите на сградата. По статическа схема са прости и непрекъснати.

Шайбите са елементите, които осигуряват хоризонталният стабилитет на сградата за натоварвания от вятър и земетръс. Те са с постоянно или променливо по височина сечение. Шайбите са армирани с двустранна мрежа от обла стомана, като хоризонталните пръти задължително навлизат в главите на шайбите и завършват с куки. Главите на шайбите са оразмерени за припадащите им се усилия от земетръс и нормални натоварвания от връхната конструкция.

ДАННИ ЗА РАЙОНА

  • сняг 2,0 kN/м2
  • земетръс ІX ст. Кс = 0,27

При изчисляване и оразмеряване на конструкцията и отделните и елементи са спазени изискванията на следните нормативни документи:

  • "Наредба №04/3 21 юли 2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" БСА, бр. 10 от 2004г.
  • "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" – актуализирана редакция, БСА, бр. 6-8 от 1999г.
  • "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" – 1987г. и изм. и доп. - БСА бр. 1 от 1989г.
  • "Норми за проектиране на плоско фундиране" – БСА бр. 10 от 1996г.