Mall of Pleven

СТРОЕЖ: МОЛ ПЛЕВЕН
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ул. "Иван Миндиликов" No2, кв.122, у.п.и. VI-1136, гр. Плевен
ЧАСТ: Конструктивна
ФАЗА: Р.П.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Мол Плевен" АД

Конструктивният проект е разработен на базата на архитектурния проект и с възлагане от инвеститора.

I. Архитектурно решение

Сградата представлява търговски център с 2 подземни нива с гаражи, 3 магазинни етажа и кино салони частично разположени на третото ниво. Основната комуникация между отделните нива се реализира с ескалатори и травелатори. По покрива се оформя горно осветление в средното междуосие на сградата по цялата дължина на магазинната част. Големите открити архитектурни пространства, сложните във функционално отношение магазинни етажи, наслагването на потоци от автомобили в сутерените и основните потоци на посетители в горните нива налагат избора на скелетно-гредова конструктивна схема като оптимална за постигането както на архитектурните така и на функционалните изисквания към сградата.

II. Конструктивно решение

II.1. Изкопни работи

Дейностите по изкопните работи са извършени по одобрен отделен конструктивен проект. Към настоящия етап изкопните работи са изпълнени. Съгласно геоложкия доклад и при изпълнението на място се установи наличието на варовикова скала под нивото на терена. Поради наличието на подпочвени води до нивото на варовиковата скала е изработен и изпълнен проект за изпълнение на дренаж, по целия периметър на строителния изкоп, така че да не се допусне навлизането на вода в изкопа. На ниво горен ръб на варовиковата скала се оформя дренажен канал, който да отвежда навлизащата към изкопа вода в помпени шахти. Над нивото на скалата се изпълнява откос с перфориран торкрет с барбакани. В зоната на варовика по височина се изпълняват вертикални откоси, поради установената голяма твърдост на скалата. Горните решения са конкретизирани в отделния проект за укрепване на котлована и към настоящия етап са изпълнени. По северната страна на парцела, на ъгъла с улица "Република" има жилищна сграда с магазини на партера, която се експлоатира. Също така от северната страна се намира производствена площадка на фирма "Хранкомерс". Поради невъзможността за изпълнение на откос в указаните зони е проектирано вертикално укрепване със стоманени пилоти с анкери. Предварително е изпълнено и заздравяване на почвата под сградата по калкана чрез нагнетяване на циментов разтвор по технология на фирма "Геостабил".

II.2. Фундиране

Поради големите размери на сградата в план (приблизително 150/50m) e предвидено разделянето й с напречни фуги през около 60m. Така оформените три конструктивни тела са с размер по-малък от 60m, което удовлетворява разпоредбите на Нормите за проектиране на стоманобетонови конструкции. Фугите преминават по цялата височина на сградата, включително и през фундаментите. Фундирането е решено с фундаментна плоча и обратни части под вертикалните елементи, така че да се осигури продънването под колоните и стените. Обратните части са проектирани като капители Особеност е конструирането на армировъчни колонки за поемане на продънването. Капителите също са армирани. Под фундаментната плоча е предвидено изпълнението на дренажна възглавница. Наличието на този дренаж налага да се работи с редуцирани стойност на коефициента на леглото.

II.3. Основна носеща и сеизмична конструкция

Стоманобетонова конструкция: Сградата е решена като пространствена стоманобетонова рамкова конструкция. Проектирана е така, че да поеме както вертикалните, така и хоризонталните натоварвания. Регулярността на конструкцията осигурява равномерно натоварване на отделните конструктивни елементи. Колоните са оразмери за двоен (кос) нецентричен натиск, както за изчислителна така и за особена комбинация. Гредите на всички нива са с константен размер преимуществено, което улеснява използването на модулен кофраж. По нивата през предварително оставени в кофража отвори през гредите ще преминават хоризонталните клонове на спринклерната инсталация на сградата. Отворите са проектирани в зони достатъчно отдалечени от максималните срязващи сили. Гредите са оразмерени като ригели на рамки за поемане на усилията от сеизмично въздействие. Сеизмичната конструкция се се състои от рамките, образувани от стоманобетоновите колони и гради /ригели/. Стоманобетоновите стени на стълбищните клетки също участвуват в поемане на сеизмичните усилия.

Покривното покритие е проектирано за атмосферните и сеизмични натоварвания в района на гр. Плевен. Хоризонталните ветрови и сеизмични натоварвания върху конструкцията се поемат от стоманобетоновите колони на сградата. Изчислението и оразмеряването на елементите на конструкцията са извършени в пълно съответствие с изискванията на действуващите нормативни документи за проектиране на стоманени конструкции у нас. Противопожарна защита на конструкцията – гледай в архитектурната част на работния проект-детайли.

IV. Нормативна база

  • Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях - МРРБ-ДВ, бр. 92 от 2004г.; попр., ДВ, бр. 98 от 2004г.; изм. и доп., ДВ, бр. 33/2005г.
  • "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - актуализирана редакция, БСА, бр. 6-8 от 1999 г.
  • Наредба №07/2 от 23.07.2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
  • "Норми за проектиране на плоско фундиране" – БСА бр. 10 от 1996г.
  • "Норми за проектиране на стоманени конструкции" - 1987г.